CM là gì trong bóng đá? Những yếu tố cần có của một CM