Nhạc phụ là gì? Cách ghi điểm trong mắt nhạc phụ tương lai